پیدا

اربعین حسینی

درخواست حذف اطلاعات

زائرین حسین علیه السلام در اربعین؛ این پیام که از سوى برخى از برادران عراقى ، خطاب به زائرین ایرانى فرستاده شده است؛
توجه کنید بسیار زیبا است اعجبنی هذا النداء لاحد الاخوة الاعزاء یدعو ا ائرین الایرانیین
اقدموا .. فدیتکم بی وان اصبحت عملتکم ورق لا تبالوا
تعالوا حاسرین .. تعالوا فلا حاجة لکم للمال
فقد فرشنا القلوب قبل الدروب.
وسنسقیکم بماء العیون ..
هلموا : فلا اربعینیة بدونکم. ولا خدمة الا خدمتکم ..
نحن ننتظرکم .. وسنتقاسم معکم رة الخبز .. کیف والموائد عامرة .. والمواقد موقدة .. والقدور جاهزة . والمضایف قائمة .. وعیوننا شاخصة نحو الحدود بانتظار طلائعکم. ترجمه پیام: قدم رنجه کنید ... فدایتان گردم با اینکه ارزش پول شما دچار اشکال گردیده است
بفرمایید که شما نیاز به اسکناس وپول ندارید:
ما قلب هاى خود را پیش از فرشها در راهها براى شما، فرش نموده ایم ..
ما شما را با آب دیدگانمان
سیراب مى کنیم..
روى آورید؛ زیرا که اربعین بدون وجود شما، اربعین نیست!
وخدمت در اربعین بدون خدمت به شما، خدمت بشمار نمى آید ..
ما در انتظار شما هستیم..
ما با شما نانهایمان را قسمت مى کنیم..
غذاها آماده است .. سفره ها گسترده است .. و دیگ ها آماده.
مواکب ومضیف ها آماده پذیرایی.. ودیدگان ما رو به مرزها مى باشد!
ما در انتظار قدوم شما، لحظه شمارى مى کنیم.
نشر دهید
@keramat12